Pomoc

Skip to content

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu dostępnego pod adresem www.gry.lotto.pl (dalej: System Interaktywny).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@totalizator.pl. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzamy w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Ci treści gromadzonych w Serwisie (w przypadku, gdy nie masz założonego konta w Systemie Interaktywnym) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • umożliwienia założenia konta w Systemie Interaktywnym oraz udziału w grach realizowanych w ramach Systemu Interaktywnego oferującego sprzedaż produktów Administratora za pośrednictwem sieci Internet, a także archiwizacji Twoich danych jako uczestnika gry (w przypadku gdy masz założone konto w Systemie Interaktywnym) – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest:
  1. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca w szczególności z przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (polegających w szczególności na konieczności identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości oraz wieku uczestników gier) oraz z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  2. zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie danych znajdujących się w dokumencie tożsamości, który Użytkownik przesyła do Administratora w celu weryfikacji jego tożsamości, w części dotyczącej danych, które nie są wymagane przepisami prawa;
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego towarów/ usług Administratora;
 • w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód, w szczególności zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą/ zgodami;
 • zapewnienia skutecznej komunikacji pomiędzy Tobą a Administratorem w tym realizacji wsparcia technicznego, obsługi Twoich zgłoszeń, składania reklamacji oraz udzielania na Twoje żądanie informacji o usługach i produktach poprzez obsługę klienta – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na umożliwieniu nawiązania kontaktu z Administratorem oraz umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W naszym Systemie Interaktywnym wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie, jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującego skutki prawne.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym:

 • Spółkom zależnym współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o.,
 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy,
 • zewnętrznym firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym,
 • ustawowo uprawnionym podmiotom.

Posiadasz prawo do:

 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
 • skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi (korzystania z Systemu Interaktywnego, brania udziału w dostępnych grach hazardowych), do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Na mocy Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, przed przystąpieniem do udziału w grach realizowanych w ramach Systemu Interaktywnego jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania Twojej tożsamości. Dane znajdujące się na Twoim dokumencie tożsamości możesz nam podać, według Twojego wyboru, dwoma kanałami komunikacji:

 1. rejestrując się do Systemu Interaktywnego lub

poprzez okazanie wskazanego przez Totalizator Sportowy dokumentu tożsamości w Oddziale Totalizatora Sportowego Dane, które są nam niezbędne do Twojej identyfikacji to: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz wiek. Możesz nam przekazać dane w szerszym zakresie – wówczas podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (wyrażana poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, czyli przesłanie tych danych). Zgodę tą możesz zawsze wycofać poprzez kontakt z naszym obsługą klienta.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu Interaktywnego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych naszego Systemu Interaktywnego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

System Interaktywny nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu Interaktywnego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Targowa 25, 03-728.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Oprócz własnych plików cookies w Systemie Interaktywnym zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookies stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Pliki „cookies” Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. są wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
 • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Pliki „cookies” stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach:

 • zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności stron lub jej elementów;
 • zbieranie danych statystycznych o użytkownikach np. wiek, płeć, informacje demograficzne, zainteresowania użytkowników za pomocą kodu Google Analytics (więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics#topic=1008008);
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji , np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych
 • zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,

Stosowane funkcje reklamowe Google Analytics w naszym Systemie Interaktywnym obejmują:

 • remarketing w Google Analytics,
 • raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google,
 • raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics.
 • zintegrowane usługi, które wymagają od Google Analytics zbierania danych za pośrednictwem plików cookie dotyczących reklam i anonimowych identyfikatorów.

Zbierane są informacje o sposobie przeglądania strony, popularności poszczególnych podstron oraz dane służące do personalizacji reklam np. wiek, płeć czy zainteresowania użytkownika. Na ich podstawie tworzone są raporty zainteresowań oraz danych demograficznych. Raporty te w formie statystycznej mogą być upubliczniane oraz udostępniane partnerom biznesowym firmy. Na podstawie tych danych oraz raportów nie jest możliwe zidentyfikowanie poszczególnych użytkowników.

W każdej chwili można wyłączyć funkcje reklamowe Google Analytics wykorzystując Ads Settings, narzędzia przeznaczone do blokowania funkcji Google Analytics dostępne pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Systemu Interaktywnego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Systemu Interaktywnego; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Systemu Interaktywnego;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Systemu Interaktywnego; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych naszych stron i serwisów internetowych, w tym z Systemu Interaktywnego.